🌡️🔥🪨สหภาพยุโรปอนุมัติแบนการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซีย ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 4 พันล้านยูโร ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่กลางเดือนส.ค. (ช้ากว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก 1 เดือน) หลังได้รับแรงกดดันจากเยอรมนีผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ของยุโรป ให้ชะลอมาตรการ

⚙️🇪🇺🪨ในขั้นต้นคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เสนอระยะเวลายุติสัญญา 3 เดือนสำหรับสัญญาที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่ารัสเซียยังสามารถส่งออกถ่านหินไปยังสหภาพยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลา 90 วันหลังจากมีการคว่ำบาตร แต่ช่วงเวลาดังกล่าวขยายออกไปเป็น 4 เดือน โดยข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการทางการเมืองขั้นสุดท้ายในการประชุมเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป และจะมีผลบังคับใช้เมื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการของสหภาพยุโรปในวันศุกร์

⚡🔥😓นี่เป็นการแบนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเป็นครั้งแรกของสหภาพยุโรป นับตั้งแต่มีการปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน

😶🛢️🧭ส่วนน้ำมัน และก๊าซซึ่งเป็นการนำเข้าที่ใหญ่กว่า ขณะยังคงไม่มีได้มีการไปแตะต้องในนั้นค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth