🇷🇺💬⏳Gazprom แถลงในวันอังคารว่า จะระงับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซ Power of Siberia ไปยังจีนระหว่างวันที่ 22-2. ก.ย. เนื่องจากมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามกำหนด ไปป์ไลน์ Power of Siberia เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สิ้นปี 2019 หลังจากก่อสร้างมา 8 ปี ภายใต้สัญญาซื้อขายระหว่าง Gazprom และ China National Petroleum Corporation (CNPC) สำหรับการจ่ายก๊าซผ่านเส้นทาง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ตามแนวท่อจะดำเนินการปีละ2 ครั้งหนึ่งครั้งในฤดูใบไม้ผลิ และอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Oilprice.com
🖇️Link : https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Gazprom-Halts-Pipeline-Gas-Deliveries-To-China-For-A-Week.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth