สัญญาโปรแกรมออมทอง

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า (“ลูกค้า”) ยอมรับสัญญา (“สัญญา”) โปรแกรมออมทอง บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด (“บริษัท”) ที่อยู่ 116,118 ถ.เจริญกรุง แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เพื่อตกลงซื้อทองคำ ในลักษณะที่เป็นการทยอยซื้ออย่างสม่ำเสมอ และเก็บออมทองคําตามข้อกําหนดของโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

2.คําจํากัดความ

เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ คำว่า :

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีออมทองคํา ที่ระบุไว้ในคําขอ และให้หมายความรวมถึง ถ้าของบัญชี เงินฝากที่หักชําระค่าสินค้าด้วย

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด

“โปรแกรมออมทองคำกับ บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด” หมายถึง การที่ลูกค้าตกลงสั่งซื้อทองคําตามโปรแกรม 96.5% mini,
96.5% หรือ 99.99% จากบริษัท ในลักษณะของการทยอยทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ และฝากทองคําไว้กับบริษัท โดยการซื้อ และ/หรือ การขอรับคืนทองคํา และ/หรือการแลกรูปพรรณ และ/หรือการขายทองคําของลูกค้าจะเป็นไปตาม

ระยะเวลา” เงื่อนไขและข้อกําหนด ของทางบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

“หน่วยทองคํา” หมายถึง การคิดหน่วยทองคําเป็นกรัม โดยทองคํา 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทั้งนี้โดยถือตาชั่งของบริษัทเป็นสําคัญ

“วันหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หมายถึงวันที่ระบุไว้ในคําขอสมัคร ซึ่งกําหนดให้ธนาคารหักเป็นจากบัญชีเงินฝากเพื่อชําระค่าทองคําให้แก่บริษัท หรือในกรณีที่วันที่ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร หรือไม่มีวันดังกล่าว ให้หมายความถึง วันถัดจากวันดังกล่าว ซึ่งเป็นวันทําการของธนาคาร

3. ข้อตกลงในการเข้าร่วมโปรแกรมออมทอง

3.1) ลูกค้าตกลงยินยอมเข้าร่วมลงทุนในโปรแกรมออมทองกับบริษัท โดยตกลงจะสั่งซื้อในโปรแกรม 96.5% Mini, 96.5% และ99.99% LBMA ในวันทําการที่สองของเดือน ตามวงเงินซื้อทองคำแท่งต่อเดือน ตามมูลค่าการซื้อขั้นต่ำ ในแต่ละงวด ตามโปรแกรม ที่ลูกค้าได้ระบุไว้กับทางบริษัท โดยการซื้อทองคำแท่งตามโครงการดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่ เดือนที่บริษัทได้รับผลแจ้งอนุมัติการตัดเงินอัตโนมัติจากธนาคารของลูกค้า หรือลูกค้าโอนเงินเข้ามาเพื่อทำการซื้อทองคำแท่งในบัญชีของบริษัท
อนึ่ง เมื่อบริษัทขายทองคําแท่งให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้ายินยอมผูกพัน ตามราคาที่บริษัทได้ขายทองคําแท่งดังกล่าวแล้ว และลูกค้า ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือเลิกคําสั่งซื้อทองคําแท่งที่บริษัทได้ตกลงขายไปแล้วได้

3.2) ลูกค้าต้องนําเงินสดโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารพาณิยช์ที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถ ตัดเงินผ่าน ระบบอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคาร เพื่อชําระเงินสําหรับการซื้อทองคําแท่ง ตามอัตราที่กําหนดไว้ ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการแรกของเดือนสําหรับการสั่งซื้อในโปรแกรม 96.5% Mini, 96.5% และ โปรแกรม 9999% LBMA เพื่อซื้อทองคําแท่งตามข้อ 3.1 ทั้งนี้ให้ถือว่าการชําระเงินดังกล่าวนั้น เป็นการแสดงเจตนา ซื้อทองคําแท่งตามคําสั่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ ระบุไว้แล้วในสัญญา การเข้าร่วมโปรแกรมออมทองในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมออมทองกับบริษัท
กรณีที่บริษัทไม่สามารถหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้าได้ บริษัทจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ การซื้อทองคํา ในงวดนั้นๆ เว้นแต่ลูกค้าจะดำเนินการโอนเงินเข้ามาภายในเวลา 14.00 น. ของวันกําหนดซื้อทองคําแท่งนั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาและเงื่อนไข ที่บริษัทผ่อนผันให้ ซึ่งการผ่อนผันดังกล่าวเป็นการผ่อนผันเฉพาะคราวในงวดนั้นๆ เท่านั้น และลูกค้ายอมรับว่าการโอนเงินดังกล่าว ไม่เป็นการผูกพันบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ ที่จะพิจารณาไม่ดําเนินการซื้อทองคําในงวดนั้นๆให้กับลูกค้าได้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ จากการที่ไม่ได้ดําเนินการซื้อทองคํางวดดังกล่าวให้กับลูกค้า

3.3) ลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาทองคําที่ลูกค้าซื้อในแต่ละงวดเดือน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกําหนดของบริษัท และลูกค้าตกลงให้การคํานวณหน่วยการซื้อและ/หรือขายทองคําเป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้ในคําจํากัดความข้างต้น

3.4) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะเพิ่มหรือลดจํานวนเงินสําหรับการซื้อทองคําแท่งตามโครงการนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งความจํานง ดังกล่าวเป็นหนังสือ ให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้ามาไม่น้อยกว่า 2 วันทําการ ก่อนครบกําหนดวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สําหรับโปรแกรม 96.5% Mini, 96.5% และ 99.99 % LBMA แต่ทั้งนี้ หากเป็นการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินสําหรับการซื้อทองคําแท่งแล้ว ลูกค้าจะสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนเงินลงได้ตาม “ลำดับขั้น” ตามที่บริษัทได้กําหนดไว้และต้องไม่ต่ำกว่า “จํานวนเงินขั้นต่ำ” ตามที่ กําหนดไว้ในใบสั่งซื้อทองคําแท่งตามโครงการที่ลูกค้าได้เข้าร่วมดังกล่าว

3.5) สําหรับโปรแกรมออมทองคํา 96.5% Mini บริษัทจะทําการขายทองคําแท่งให้แก่ลูกค้าในราคา ณ ราคาทองคําแท่ง 96.5% ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ เวลา 17.30 น. ของวันตามข้อ 3.1 สําหรับโปรแกรมออมทองคํา 96.5% และ 99.99% LBMA บริษัทจะทําการขายทองคําแท่งให้แก่ลูกค้าในราคา ณ ราคาทองคําแท่ง 96.5% และ 99.99% LBMA อ้างอิงจากราคาขายออกของ บริษัท ณ เวลา 17.30 น. ของวันกําหนดตามข้อ 1 ทั้งนี้ ให้ถือว่าการกําหนดราคาทองคําแท่งของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และให้ถือว่า ลูกค้ายอมรับในราคาดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทจะนําจํานวนเงินที่ลูกค้าแต่ละราย และระดับราคาที่บริษัททําการขายทองคําแท่งให้แก่ลูกค้า เพื่อคํานวณหาน้ำหนักทองคําแท่งที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับเป็น “หน่วยกรัม” และบันทึกเป็นทศนิยม 6 ตําแหน่ง

3.6) บริษัทจะดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารยืนยันการซื้อทองคำแท่ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อทองคําใน ทุกๆ งวดเดือนที่มีการหัก
บัญชีและการซื้อทองคำให้กับลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนด

3.7) ในกรณีที่ลูกค้าสะสมทองคําได้ครบตามจํานวนและเงื่อนไขข้อกําหนดของบริษัทแล้ว ลูกค้าสามารถขอรับทองคําได้ โดยลูกค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ค่ากําเหน็จ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการขอรับทองคำดังกล่าว อนึ่ง ลูกค้า ยอมรับว่า การขอรับทองคำ และ/หรือ การแลกทองรูปพรรณ นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของบริษัท สําหรับหน่วย ทองคําที่ไม่ดีจำนวนที่บริษัทกําหนดให้รับเป็นทองคําได้ ลูกค้าสามารถขายคืนให้กับบริษัทและรับเป็นจํานวนเงินค่าขายได้ โดยสามารถ ขายคืนหน่วยทองคำทั้งหมดหรือบางส่วน โดยราคาขายคืนทองคำจะอ้างอิงจากราคารับซื้อคืนตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ (สําหรับโปรแกรม 96.5% Mini) ณ วันและเวลาที่ลูกค้าต้องการขาย หรือในราคารับซื้อคืนของบริษัท (สําหรับโปรแกรม 96.5% และ 99.99% LBMA) ณ เวลาที่ลูกค้ามีคำสั่งขาย ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของบริษัท และบริษัทจะโอนเงินค่าขายทองคํา เข้าบัญชี เป็นฝากอัตโนมัติของลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 2 วันทําการ และ/หรือ ตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด และ/หรือระยะเวลาที่อาจ มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

3.8) ลูกค้ายอมรับว่า คําสั่งของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ การขอรับทอง และ/หรือการขายทอง และ/หรือการแลกทอง รูปพรรณ เป็นคําสั่งที่ยกเลิกหรือเพิกถอนไม่ได้ และมีผลบังคับผูกพันในทันทีที่ลูกค้าได้แจ้งกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางวาจาและ/หรือ ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ภายหลังจากที่ลูกค้ามีคําสั่งซื้อ/และ/หรือ ขอรับทอง และ/หรือขอแลกทองรูปพรรณ และ/หรือการขาย ทองแล้วลูกค้าตกลง และทราบดีว่าเป็นหน้าที่ของลูกค้า ในการตรวจสอบผลของคําสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่ง และหากลูกค้า มิได้มีการโต้แย้งถึงความถูกต้องของคําสั่ง และแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ได้มีคําสั่งแล้ว ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับว่า คำสั่งซื้อ และ/หรือ ขอรับทอง และ/หรือขอแลกทอบรูปพรรณ และ/หรือการขายทองนั้นๆ เป็นคำสั่งที่ถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ผูกพันลูกค้าทุกประการ

3.9) เมื่อลูกค้ามีการขอรับทอง และ/หรือการแลกทองรูปพรรณ และ/หรือการขายทองคำตามที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการออกใบยืนยันการขอรับทอง และ/หรือ การขายทองคำให้กับลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนด และลูกค้ายอมรับว่า เมื่อบริษัทได้ขายทองคําให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้ายอมผูกพันตามราคาที่บริษัทได้ ขายทองคําดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใดลูกค้าจะไม่มียกเลิกหรือเพิกถอนหรือโต้แย้งคำสั่งขายที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท

3.10) สําหรับโปรแกรมออมทองคํา 96.5% ลูกค้าสามารถขอรับทองคําแท่ง 96.5% ที่สั่งซื้อที่มีน้ำหนักเป็นหน่วยคูณของ 1 บาททองคํา จากบริษัทได้ตลอดช่วงเวลาทําการของบริษัท โดยทางบริษัทจะนําส่งทองคําแท่งให้แก่ลูกค้าภายใน 2 วันทําการ ณ ที่ทําการบริษัท หลังจากวันที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอรับทองคําแท่งที่ซื้อ และในส่วนของทองคำแท่งที่มีน้ำหนักต่ำกว่าหน่วย 1 บาท ทองคํา นั้น ลูกค้าสามารถขายคืนให้แก่บริษัทเพื่อรับเงินสดคืนได้ แต่ไม่สามารถขอรับเป็นทองคําแท่งคืนได้ สําหรับโปรแกรมออม ทองคํา 99.99% LBMA ลูกค้าสามารถขอรับทองคํา 99.99% LBMA ที่สั่งซื้อที่มีน้ำหนักเป็นหน่วยคูณของ 1 กิโลกรัม หรือ 65.6 บาททองคำ จากบริษัทได้ตลอดช่วงเวลาทําการของบริษัท โดยทางบริษัทจะนําส่งทองคําแท่งให้แก่ลูกค้าภายใน 2 วันทําการ ณ ที่ทําการบริษัท หลังจากวันที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอรับทองคําแท่ง และในส่วนของทองคําแท่งที่มีน้ำหนักต่ำกว่าหน่วย 1 บาททอง นั้น ลูกค้าสามารถขายคืนให้แก่บริษัทพื่อรับเงินสดคืนได้ แต่ไม่สามารถขอรับเป็นทองคําแท่งคืนได้

3.11) ลูกค้าสามารถซื้อทองคําแท่งเป็นหน่วยกรับเพิ่ม เพื่อให้มีทองคําแท่งในบัญชีน้ำหนักครบจํานวน (1 บาททองคํา สําหรับ ทองคํา 96.5%) หรือ (1 กิโลกรัม สําหรับทองคํา 99.99%) เพื่อรับทองคำน้ำหนัก 1 บาท หรือ 1 กิโลกรัม ได้ แต่หากลูกค้า ไม่มีเศษของทองคําดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จําหน่ายทองคําในหน่วยกรัมให้แก่ลูกค้า

3.12) ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิและอํานาจโดยชอบธรรม ที่จะปฏิเสธไม่รับคําสั่งซื้อและ/หรือขายทองคําให้กับ ลูกค้า โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกค้าในการปฏิเสธคําสั่งนั้น

3.13) ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างน้อย 14 วันทําการก่อนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดเดือนถัดไป

3.14) ลูกค้าตกลงชําระค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่ากําเหน็จ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกรรมตามสัญญานี้ให้กับบริษัท ในอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด

3.15) ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอมจากบริษัท

3.16) ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิที่จะบันทึกเทปการสนทนา และ/หรือข้อความใดๆ ระหว่างลูกค้กับบริษัท ที่มีขึ้นผ่านระบบโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ และสามารถนําเทปการสนทนา และ/หรือข้อความที่บันทึกนี้ ทั้งหมด ไปไว้เป็นหลักฐานยืนยันการทําธุรกรรมตามสัญญานี้ระหว่างลูกค้ากับบริษัทได้ โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งถึงความสมบูรณ์ถูกต้อง ของหลักฐานดังกล่าว

3.17) บรรดาหนังสือติดต่อ คําบอกกล่าว ทวงถาม เอกสาร หรือหนังสืออื่นใดที่จัดส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ทางโทรเลขหรือให้พนักงานของบริษัทนําไปส่งเองก็ดี หากได้นําส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือ ได้ส่งทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังหมายเลขโทรสาร หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้กับลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้กับลูกค้าไม่ได้ เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไป โดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้น ให้บริษัวทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว ตั้งแต่วันที่พนักงานไปรษณีย์หรือเจ้าพนักงานหรือพนักงานของบริษัทได้ไปส่ง ณ ภูมิลําเนาเดิม หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง การแจ้ง หรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานี้มิได้บังคับให้ทำเป็นลายลักอักษร หากบริษัทได้ดําเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือ ทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้ง หรือบอกกล่าว โดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

3.18) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทําการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อตกลงใดๆ แห่งสัญญานี้รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขข้อกําหนดเกี่ยวกับการออมทองตามโปรแกรมออมทองคํากับ บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข และ/หรือพิมเติมดังกล่าวมีผลบังคับได้ทันที และ/หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด

3.19) สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่ง ขัดต่อกฎหมายหรือ ใช้บังคับไม่ได้หรือตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะข้อดังกล่าวเท่านั้น และยอมรับผูกพัน

4. การยกเลิกคําขอและการสิ้นผลบังคับของคำขอ

คําขอนี้อาจยกเลิกหรือสิ้นสุดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ต่อไปนี้ คือ

4.1) บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าทองคําได้ เป็นเวลา 3 ครั้ง ติดต่อกัน หรือเจ้าของบัญชีเงินฝาก ยกเลิกคําขอ ให้หักบัญชีเงินฝาก ให้ถือว่าลูกค้าเป็ฝ่ายผิดสัญญา ยินยอมให้บริษัทยกเลิกสัญญาได้

4.2) หากลูกค้า หรือบริษัทใดฝ่ายหนึ่งต้องการเลิกสัญญาต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสืออย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทําการ สําหรับโปรแกรมออมทอง 96.5% Mini, 96.5% และ 99.99% LBMA โดยจะมีผลในงวดถัดไป ในกรณีที่ลูกค้าหรือเจ้าของ บัญชีเงินฝากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดของคําขอ หรือข้อกําหนดของบริษัท บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามคําขอโดยไม่ต้อง บอกกล่าวล่วงหน้า

4.3) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าขอ ลูกค้าตกลงให้บริษัทใช้รายละเอียดในคำขอฉบับใหม่แทนคําขอฉบับเดิม

4.4) ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาหรือปิดโปรแกรมหรือสัญญาสิ้นสุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ลูกค้ามีหน้าที่มาติดต่อขอรับ ทองคําคืนจากบริษัท โดยทําเป็นหนังสือแจ้งให้บริษัททราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน


ข้อกําหนดและเงื่อนไข โปรแกรมออมทองคํา

1. การเปิดบัญชี

ลูกค้าลงนามในสัญญาการเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคำกับบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาบัญชีธนาคารที่ให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

2. สินค้าอ้างอิงและรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมออมทอง

โปรแกรมการออมทองคํากับบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด มีดังนี้ โปรแกรมการออมทองคํา 96.5% mini เป็นการออมทองคํา 96.5% โดยมีขนาดของเงินออมขั้นต่ํา 500 บาทต่อเดือน , โปรแกรมการออมทองคํา 96.5% เป็นการออมทองคํา 96.5% โดยมี ขนาดของเงินออมขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน และ โปรแกรมการออมทองคำ99.99% โดยมีขนาดของเงินออมขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน

3. การปรับเพิ่มลดขนาดของเงินออม

ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของเงินออมให้มากขึ้นหรือน้อยลงได้ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการ ก่อนวันหักเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ทั้งนี้ ขนาดของเงินออมต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน และปรับเป็นอัตราหน่วยละ 500 บาท

4. การชําระเงินออม

เงินออมงวดแรกลูกค้าจะต้องชําระเป็นเงินสดในวันทําสัญญา และเงินออมงวดต่อไปจะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในวันทําการแรก ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยในแต่ละเดือนสําหรับโปรแกรมออมทอง 96.5% mini, 96.5% และ 99.99% ภายในเวลา 14.00 น.

5. การซื้อทองคำให้กับลูกค้า

ทุกเดือนบริษัทจะเข้าซื้อทองคําให้กับลูกค้า สําหรับโปรแกรมออมทอง 96.5% mini ในวันทําการที่สองถัดจากวันหักเงินผ่านบัญชี เงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยอ้างอิงราคาทองคำขายออกของสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 17.30 น.และโปรแกรมออมทอง 96.5% อ้างอิงราคาจากทางบริษัทหรือราคาสมาคมทั้งนี้แล้วแต่ราคาใดที่ดีกว่า และสําหรับโปรแกรมออมทอง 99.99% ในวันทําการที่สอง หลังจากหักบัญชีเงินออมผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)ได้เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงราคาทองคําขายออกในราคา london Gold AM Fixing สำหรับทอง 99.99% คิดหน่วยการซื้อทองคำเป็นกรัมและบาททองคํา (ทศนิยมหกหลัก ตัดตําแหน่งที่เจ็ดทิ้ง) โดยทองคํา 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม

6. การขอรับทองคํา และการขายคืนทองคำ

6.1 ลูกค้าสามารถขอรับทองคําได้ตามเงื่อนไข ดังนี้
– เมื่อสะสมหน่วยทองคําครบ 1 กรัมขึ้นไป ลูกคําสามารถขอรับทองคําเป็นทองคําแท่งได้โดยต้องจ่ายค่ากำเหน็จ ณ เวลานั้น ต่อทองคําแท่ง 1 แท่ง หรืออัตราตามที่บริษัทกําหนด
– หรือเมื่อสะสมหน่วยทองคำครบ 1 สลึงทองคําขึ้นไป ลูกค้าสามารถขอรับทองเป็นทองคํารูปพรรณได้โดยต้องจ่ายค่ากําเหน็จ ตามอัตราที่บริษัทกําหนด (ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบสินค้า)
– ลูกค้าสามารถขอรับเป็นทองคำแท่งได้ขั้นต่ำ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่ากําเหน็จ เมื่อครบ ทุกๆ 5 บาททองคำ

6.2 ลูกค้าสามารถขายคืนทองคําได้ตามเงื่อนไข ดังนี้
– ลูกค้าสามารถขายคืนหน่วยทองคำทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อมีการออมทองกับบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์บูลเลี่ยน จํากัด ทั้งนี้ ราคาขายคืนทองคําหรือหน่วยทองคำจะอ้างอิงกับราคารับซื้อคืนของบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์บูลเลี่ยน จํากัด ณ เวลาของวันที่ ลูกค้าสั่งขาย และบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าภายใน 2 วัน ทําการ (T+2) นับจากวันที่มีการขาย

7. เอกสารยืนยันการซื้อขายและ/หรือการขอรับทองคํา

บริษัทจะดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในทุก ๆ งวดเดือนที่มีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้าเพื่อซื้อทองคําให้กับลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ลูกค้าขอรับทองคำและ/หรือ ขายทองคำ บริษัทก็จะดําเนินการออกใบยืนยันการขอรับทองคํา และ/หรือ การขายทองคําให้กับลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์หรือทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเช่นกัน

8. ผลบังคับของคําสั่งของลูกค้า

คำสั่งของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ การขอรับทองคํา และ/หรือการขายทองคําเป็นคําสั่งที่ยกเลิกหรือเพิกถอนไม่ได้ และมีผลบังคับผูกพันในทันทีที่ลูกค้าได้แจ้งกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางวาจาและ/หรือลายลักษณ์อักษร

9. การขอเปลี่ยนแปลงธนาคารที่ใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้หักเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 14 วันทําการ ก่อนวันครบกําหนดหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป

10. การพิจารณาปิดบัญชีออมทองคําของลูกค้า

กรณีลูกค้าผิดนัดชําระเงินออมติดต่อกัน 3 งวดเดือน บริษัทมีสิทธิพิจารณาปิดบัญชีของลูกค้ารายนั้น ๆ และลูกค้าจะได้รับทองคํา หรือรับเงินคืนตามเงื่อนไขข้อกําหนดของบริษัท

11. การบอกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคํา

เมื่อลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคํากับบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด และมีการออมทองคําครบ 3 งวดเดือน ลูกค้าสามารถ ขอปิดสัญญาและ/หรือบอกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคํากับบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด ได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันครบกําหนดการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในงวดถัดไปสําหรับโปรแกรมออมทอง 96.5% mini, 96.5% และ 99.99% และลูกค้าจะได้รับทองคําและ/หรือรับเงินค่าขายทองคําคืนตามเงื่อนไขของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคํา กับบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จํากัด ได้ตามเหมาะสม โดยไม่จําต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า และให้ถือว่า ข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที