เอกสารเพิ่มเติม

  ชื่อ-สกุล/ชื่อร้าน **

  เปิดบัญชีในนาม

  เอกสารยืนยันตัวตน (KYC)

  ภาพบัตรประชาขน

  ภาพเซลฟี่พร้อมบัตรฯ

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (เพื่อรับเงินขายทอง)

  สำหรับร้านทอง (KYC)

  หนังสือรับรองฯ

  ภพ.20 (VAT)

  บอจ.5 (ผู้ถือหุ้น)