Responsible Jewellery Council

RJC คืออะไร ?

RJC - Responsible Jewellery Council

      เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นผู้เสริมสร้างมาตรฐานการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ำจรดปลายน้ำ) ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า และเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

การเป็นสมาชิก RJC

     กลุ่มบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ กรุ๊ป ในฐานะหนึ่งในสมาชิก RJC (อยู่ระหว่างการตรวจสอบ) ได้รับการรับรอง และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบจากบุคคลภายนอก (External Audit) เพื่อยืนยันความถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติของ RJC ดังต่อไปนี้

 

  • ความรับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน จริยธรรมทางธุรกิจ
  • มาตรฐานแรงงาน ค่าตอบแทน สิทธิมนุษยชน และ ความเท่าเทียม
  • สิ่งแวดล้อมสุขภาพ และ ความปลอดภัย
  • การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การฟอกเงิน การรับสินบน ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
  • การเปิดเผยข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์
  • การสอบกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

เอกสาร RJC

นโยบาย และ ข้อกำหนด

ถ้อยแถลงการ และ ข้อกำหนด

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ประกาศแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ดูแล

สนใจ

ลงทุนทองคำแท่ง ?