Strategy for Week :

              BET 1: ย่อตัว Open Long 1817-13/1795 [SL=1786]   

     หลังจากการการส้มมนาเชิงวิชาการที่ Jackson Hole เสร็จสิ้นกับการแสดงจุดยืนของนายเจโรม พาวเวลถึงพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาดแม้ว่าจำเป็นต้องกล่าวว่า QE Tapering อาจเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้ซึ่งก็ทำให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลงมาสู่ระดับเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยในราคาราว ๆ 27,600 ก่อนจะเลี้ยงตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น และเชื่อว่าในสัปดาห์นี้ราคาทองคำจะค่อย ๆ เลี้ยงตัวขึ้นต่อไป จากปัจจัย 2 ประการ คือ ค่าเงินบาทได้ปรับฐานลงมาอย่างรวดเร็วในระดับหนึ่งแล้ว การรีบาวน์อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ หรือหากมีปัจจัยภายในให้เกิการปรับฐานต่ออีก ก็เชื่อว่าภายในสัปดาห์การปรับฐานจะไม่รุนแรงเท่าสัปดาห์ที่แล้ว ประการที่ 2 Gold Spot ผ่านแรงกดดันด้านลบก่อนการประชุมดังกล่าวมาแล้ว หลังจากนี้คงต้องรีบาวน์ทางเทคนิคอลเพื่อพิจารณาไปทีละแนวต้าน ถือเป็นโอกาสดีในการถือทองในราคาต่ำของสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเก็งกำไรต่อในสัปดาห์นี้ค่ะ