Strategy : Gold Spot กำลังเริ่มไหลลง รอจังหวะย่อเข้า Buy ตามภาพรวมสัปดาห์ โดยพิจารณาจุดแรกช่วง 2080-68 ว่ายืนฐานได้หรือไม่ หากยืนได้ สามารถเข้าเล่นรอบ แต่หากยืนไม่ได้ให้ถอยลงมาเข้าที่ 2040-36 จะปลอดภัยกว่า [SL= 2020]