Strategy : สำหรับ Gold Spot : Rebound Open Short 2028-33 เผื่อถัวเฉี่ย 2048-50 หากมีปัจจัยบวกเข้ามาเสริม แต่ไม่ใช่การบานปลายของสงครามหรอการโต้กลับของหรัฐ [SL=2060 ]