Strategy : นักลงทุนระยะสั้น ย่อตัว Open Long เพื่อเล่นรอบ 1918 / 1908-05 [SL=1900] และสังเกตจุดเปลี่ยนสำคัญ 1938 ว่าผ่านหรือไม่ หากไม่ผ่านควร TP แล้วค่อยรอลงอีก Step เข้ารอบใหม่